Automation testing

Automation testing là gì ?

Manual testing là kiểm thử bằng tay (con người) vậy automation testing là kiểm thử tự động, là kiểm thử bằng máy.

 

Tại sao lại phải sử dụng automation testing ?

– Giảm sức lao động, giảm nguồn nhân lực.

– Thực hiện chính xác kịch bản không có sai sót do thao tác, …

– Tăng hiệu quả, số lượng test case test được và thu thập kết quả kiểm thử chính xác.

– Nhanh hơn test tay.

– Có thể tái sử dụng và chạy ở nhiều môi trường như: môi trường test, môi trường UAT, môi trường production.

 

Nhược điểm của automation testing

– Chi phí đầu tư ban đầu cao

– Vẫn có những test case không nên hoặc không thể thực hiện tự động như test case có bước nhập captcha, các test case quá phức tạp hay test giao diện, …

– Đòi hỏi thời gian chuẩn bị lâu hơn test tay

– Đòi hỏi người làm kiểm thử tự động phải có kiến thức lập trình, …