Archive For The “Education” Category

Tiền thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không?

By |

Tiền thuê nhà cho người lao động có được tính vào chi phí hợp lý hợp lệ không?

Doanh nghiệp thường có các khoản tiền thuê nhà để chi trả cho nhân viên để giữ chân trong quá trình lao động. Vậy trong quá trình tính thuế TNDN, khoản Tiền thuê nhà cho người lao động có là chi phí được trừ và đối với người lao động thì khoản tiền đó có được…

Read more »

Nghiệp vụ hoàn thuế GTGT trong chế độ kế toán hiện hành

By |

Nghiệp vụ hoàn thuế GTGT trong chế độ kế toán hiện hành

Trong thời gian qua, nhiều chính sách ưu đãi về thuế đã được ban hành để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp (DN) nhà đầu tư thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) Chính sách hoàn thuế giá trị gia…

Read more »

CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN​

By |

CÁC KHOẢN PHỤ CẤP KHÔNG TÍNH VÀO THU NHẬP CHỊU THUẾ TNCN​

Thứ nhất: Khoán chi văn phòng phẩm, điện thoại, xăng xe, công tác phí, trang phục Theo tiết đ.4 điểm đ khoản 2 điều 2 thông tư 111/2013/TT-BTC quy định: “Điều 2. Các khoản thu nhập chịu thuế …… 2. Thu nhập từ tiền lương, tiền công ….. đ) Các khoản lợi ích bằng tiền…

Read more »

Quy trình thanh tra thuế mới nhất

By |

PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH Quy trình này quy định về trình tự, thủ tục thực hiện các công việc trong hoạt động thanh tra chuyên ngành thuế (Bao gồm cả việc thực hiện thanh lại các kết luận thanh tra thuế theo điểm b, c Khoản 1 Điều 67 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013…

Read more »

Kinh nghiệm thực tế khi làm việc với cơ quan thuế

By |

Vấn đề 1: Hàng hóa – Hàng xuất dùng nội bộ, hàng xuất khuyến mãi, v.v…bất cứ hàng gì mà cứ xuất ra khỏi kho là phải xuất hóa đơn nhé còn cách xuất hóa đơn như thế nào thì có nhiều cách.Hóa đơn là cái phần luôn bị bắt bẻ nếu thiếu, vậy nên…

Read more »

Các khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân

By |

   1. Giảm trừ gia cảnh: Theo quy định tại Điều 19 Luật Thuế thu nhập cá nhân; khoản 4, Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân; Điều 12 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, việc giảm trừ gia cảnh được thực hiện như sau: a) Giảm…

Read more »

Cách tính thuế thu nhập cá nhân năm 2016

By |

I. Cách tính thuế TNCN lao động dưới 3 tháng (Lao động thời vụ): 1. Các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03) tháng có tổng mức trả thu…

Read more »

Development economics

By |

Development economics

Development economics is a specialized application of economics to find ways to put an underdeveloped economy into a prosperous economy, the study of the socio-economic characteristics typical of a underdeveloped economy from the perspective of the efforts of households and businesses. Development economics actively using research methods of macro economics as the study of the…

Read more »

Teaching the English for kids

By |

Teaching the English for kids

The trend the last few years in the world as well as Vietnam started showing age children learn English more som. Tp help children get acquainted early with the English is in line with the general trend of the world. On the other hand, people today do not teach English in a simple way, but…

Read more »

Teaching gifted students

By |

Teaching gifted students

Special subjects in kindergarten include: dancing, painting, martial arts, singing, swimming, English … Usually, the gifted classes were held in the model compound classes with students in many degree different age. Children attend school subjects were gifted 30 minutes / day, 1 week off school from 1-2 buoi.Hau gifted teacher of the preschool are outsourced….

Read more »