Archive For The “Văn bản luật” Category

Đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ

By |

Căn cứ khoản 4 Điều 48 Luật doanh nghiệp năm 2014 quy định điều chỉnh vốn điều lệ như sau: “4.Trường hợp có thành viên chưa góp hoặc chưa góp đủ số vốn đã cam kết, công ty phải đăng ký điều chỉnh, vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên…

Read more »

Căn cứ xác định phương pháp khấu trừ thuế GTGT

By |

Căn cứ khoản 2 điều 12 Thông tư Số: 219/2013/TT-BTC “2. Doanh thu hàng năm từ một tỷ đồng trở lên làm căn cứ xác định cơ sở kinh doanh nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ theo hướng dẫn tại điểm a khoản 1 Điều này là doanh thu bán…

Read more »

Quy định về thời gian góp vốn điều lệ khi thành lập doanh nghiệp

By |

Quy định thời gian góp vốn theo Luật doanh nghiệp 2014 thống nhất thời hạn thanh toán đủ phần vốn góp của tất cả các loại hình công ty đều là 90 ngày kể từ được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể là các quy định như sau: Đối với Công…

Read more »

Thông tư 130/2016/TT-BTC: Hướng dẫn Nghị định 100/2016/NĐ-CP về Luật thuế GTGT, TTĐB, Quản lý thuế

By |

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 130/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 12 tháng 8 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN NGHỊ ĐỊNH SỐ 100/2016/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2016 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH…

Read more »

Thông tư 99/2016/TT-BTC: Hướng dẫn về quản lý hoàn thuế GTGT

By |

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 99/2016/TT-BTC Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ HOÀN THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Căn cứ Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006;…

Read more »

Thông tư 95/2016/TT-BTC: Hướng dẫn đăng ký thuế

By |

BỘ TÀI CHÍNH ——– CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 95/2016/TT- BTC Hà Nội, ngày 28 tháng 6 năm 2016   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ ĐĂNG KÝ THUẾ Căn cứ Luật quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật số 21/2012/QH12 sửa…

Read more »

Thông tư: 111/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN

By |

BỘ TÀI CHÍNH ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 111/2013/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2013   THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN, LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ…

Read more »

Thông tư 45/2013/TT-BTC: Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định

By |

BỘ TÀI CHÍNH ——–Số: 45/2013/TT-BTC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2013     THÔNG TƯ Hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định   – Căn cứ Luật…

Read more »