Sửa lỗi lấy giá trị cũ của biến khi chạy lặp lại trong Jmeter

Kịch bản lỗi:

Step 1: tạo request 1, lấy giá trị từ response gán cho biến a bằng Regular expression extractor, không xác định giá trị mặc định cho biến a

regular-expression-extractor-not-default-value

Step 2: tạo request 2, sử dụng biến a trong data post lên

Step 3: chạy giới hạn số ccu, lặp > 1 lần

Kết quả: nếu request 1 lỗi không lấy được giá trị mới và không xác định giá trị mặc định cho biến a thì chương trình sẽ tự động lấy giá trị trước đó của biến a tiếp tục post lên ở request 2 dẫn đến kết quả test bị sai.

 

Sửa lỗi:

  • Cách 1: xác định giá trị mặc định cho biến a khi lấy giá trị cho biến a ở request 1

regular-expression-extractor-have-default-value

  • Cách 2: sử dụng JSR223 PostProcessor để lấy giá trị cho biến a, tùy vào kết quả trả về của request 1 đúng hay sai mà gán giá trị tương ứng cho biến a

jsr223-postprocessor

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *