Unique dữ liệu số trong jmeter

Cấu hình lấy dữ liệu từ csv file trong jmeter

cauhinhcsv

Nếu chạy test bằng jmeter trên 1 máy dùng csv file kéo số từ min cho đến max, jmeter sẽ tự động lấy dữ liệu theo từng dòng

dataincsvfile

Nếu chạy test bằng jmeter và remote trên nhiều máy dùng csv file, nhưng chia khoảng sốcho mỗi máy không được trùng lặp nhau

dataincsvfile                         dataincsvfile2

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *